ویتامین صوتی

ویتامین صوتی نامی است که در هنر صدا برای جملات مهم و طلایی کتاب های خوب در نظر گرفتیم