آرپژ ۶/۸ اسلوراک ۱ گیتار الکتریک

آرپژ ۶/۸ اسلوراک ۱ گیتار الکتریک مجموعه ۲۴ آکورد مینور و ماژور می باشند و دارای ۲ نوع افکت شامل: Clean و Dry می باشد.

۷۹,۰۰۰ تومان

آرپژ ۶/۸ اسلوراک ۲ گیتار الکتریک

آرپژ ۶/۸ اسلوراک ۲ گیتار الکتریک مجموعه ۲۴ آکورد مینور و ماژور می باشند و دارای ۲ نوع افکت شامل: Clean و Dry می باشد.

۷۹,۰۰۰ تومان
آرپژ 6/8 اسلوراک شماره 3 گیتار الکتریک | هنر صدا
26%
تخفیف

آرپژ ۶/۸ اسلوراک ۳ گیتار الکتریک

آرپژ ۶/۸ اسلوراک ۳ گیتار الکتریک مجموعه ۴۸ آکورد مینور، ماژور و هفت می باشند و دارای ۲ نوع افکت شامل: Clean و Dry می باشد.

۸۹,۰۰۰ تومان

ریتم ۶/۸ اسلوراک ۱ گیتار الکتریک

ریتم ۶/۸ اسلوراک ۱ گیتار الکتریک مجموعه ۲۴ آکورد مینور و ماژور می باشند و دارای ۲ نوع افکت شامل: Clean و Dry می باشد.

۸۹,۰۰۰ تومان

ریتم ۶/۸ اسلوراک ۲ گیتار الکتریک

ریتم ۶/۸ اسلوراک ۲ گیتار الکتریک مجموعه ۲۴ آکورد مینور و ماژور می باشند و دارای ۲ نوع افکت شامل: Clean و Dry می باشد.

۸۹,۰۰۰ تومان

ریتم ۶/۸ اسلوراک ۳ گیتار الکتریک

ریتم ۶/۸ اسلوراک ۳ گیتار الکتریک مجموعه ۲۴ آکورد مینور و ماژور می باشند و دارای ۲ نوع افکت شامل: Clean و Dry می باشد.

۸۹,۰۰۰ تومان

لوپ 6/8 اسلوراک گیتار الکتریک

 

لوپ 6/8 اسلوراک گیتار الکتریک